Retningslinjer for revisjon

Vi skal planlegge, gjennomføre og rapportere våre revisjons-, kontroll- og veiledningsoppgaver slik lov, instruks og god revisjonsskikk krever. Våre retningslinjer for revisjon tar utgangspunkt i internasjonale standarder for offentlig revisjon. Du finner dem i pdf-format nedenfor.