Riksrevisor oppsummerer 2020

Riksrevisor oppsummerer 2020

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Vår oppgave er å sjekke hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin, også når vi rammes av en pandemi og Norge stenger ned.

Vi gjør denne jobben gjennom revisjon, kontroll og undersøkelser av
departementene, over 200 statlige virksomheter og statens eierinteresser i 120 selskaper.

Vår overordnede visjon er at Riksrevisjonen skal være til nytte for morgendagens samfunn. Vi skal

  • levere solide faktagrunnlag som Stortinget kan bruke for å kontrollere regjeringen
  • bidra til en bedre statsforvaltning
  • gi innbyggerne innsyn i hvordan fellesskapets midler forvaltes

2020 har vært et annerledes og krevende år, men det har også vært lærerikt. For første gang i vår over 200 år lange historie har vi revidert staten hjemmefra. Vi har gjort jobben sammen, men sittet hver for oss – spredt på nærmere 450 hjemmekontorer rundt om i landet vårt.

«Koronasituasjonen har utfordret oss alle, både faglig og personlig. Like fullt har våre dyktige medarbeidere levert høy kvalitet, vist stor omstillingsevne og hatt pågangsmot. Det er jeg og riksrevisorkollegiet stolt over og takknemlig for.»

Per-Kristian Foss

Riksrevisjonen skal levere aktuell og relevant informasjon til de folkevalgte. I 2020 reviderte vi statsregnskapet og totalt 230 statlige regnskaper for regnskapsåret 2019. Videre undersøkte vi statlige eierinteresser i selskaper verdt mangfoldige milliarder kroner. I tillegg gjennomførte vi undersøkelser som berørte mange temaer. Felles for undersøkelsene er at de er viktige for samfunnet, og at de gir Stortinget verdifull informasjon. I 2020 har vi levert undersøkelser om blant annet barnevern, IKT-sikkerhet, overprisede offentlige tjenester og regjeringens oppfølging av FNs bærekraftsmål.

For raskt å kunne levere aktuell og relevant informasjon har vi effektivisert våre interne prosesser. Tre ganger i året gjennomgår vi vår portefølje av pågående undersøkelser og vurderer hvilke nye vi skal sette i gang. Slik kan vi raskere snu oss rundt for å levere aktuell og relevant revisjon. Det er viktig i en verden som er i rask endring. I 2020 resulterte dette i en undersøkelse av Olje- og energidepartementets oppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer og en undersøkelse av  informasjonssikkerheten i Norfund. I tillegg startet vi raskt opp to koronaundersøkelser og en undersøkelse av Utenriksdepartementets tilskudd til International Peace Institute. Akson-saken har ført til at vi ser på anskaffelsene som gjøres i Direktoratet for e-helse.

«Formålet vårt er ikke å finne feil, men å hindre at alvorlige feil oppstår. Derfor veileder vi forvaltningen – til nytte for innbyggerne.»

Per-Kristian Foss

Vi veileder gjennom løpende dialog. I de statlige regnskapene ser vi at de aller fleste feil rettes underveis i revisjonen. Kun ett av de 230 virksomhetsregnskapene vi reviderte, inneholdt vesentlige feil og mangler. Det er viktig for tilliten til myndighetene og viser dessuten at veiledning fungerer.

Jeg tror veilederrollen til Riksrevisjonen blir stadig viktigere i årene framover, fordi det er en konstruktiv og kostnadseffektiv måte å jobbe på.

De senere årene har vi jobbet aktivt for å modernisere, effektivisere og digitalisere arbeidet vårt. Noe av det koronasituasjonen har vist, er hvor raskt vi faktisk evner å omstille oss. I 2020 har for eksempel sikre og enkle digitale løsninger vært helt nødvendig. Uten disse hadde det ikke vært mulig å revidere staten hjemmefra. I 2020 la vi også ekstra vekt på å være en ansvarlig arbeidsgiver. Vi har blant annet investert i å legge til rette for hjemmekontor for alle ansatte. Det har vært nødvendig, men det er også en god investering for framtiden og et arbeidsliv som trolig vil innebære enda mer fleksibilitet enn i dag. 

Riksrevisjonens arbeid sikrer åpenhet. Grunnprinsippet er at undersøkelsene våre skal være offentlig tilgjengelige når de er levert til Stortinget. Åpenhet er viktig for å bygge tillit mellom innbyggerne og offentlige myndigheter, en tillit som er avgjørende for at demokratiet skal fungere. Dette ser vi ekstra tydelig i krisetider.

Jeg er stolt av den jobben de ansatte i Riksrevisjonen legger ned for dette hver dag, nå mer enn noen gang.

Årsrapporten vår er ferdigbehandlet i Stortinget

Vi oversendte rapporten til Stortinget 19. april. De behandlet den 9. juni 2021.

Les mer på stortinget.no

Eldre årsrapporter?

Leter du etter årsrapporter fra 2019 eller tidligere? Send oss en e-post på postmottak@riksrevisjonen.no