Revidere for å forbedre

Revidere for å forbedre

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Vi kontrollerer hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og undersøkelser av
departementene, over 200 statlige virksomheter og statens eierinteresser
i over 100 selskaper.

Vår overordnede visjon er at Riksrevisjonen skal være til nytte for
morgendagens samfunn.

Vi skal

  • levere solide faktagrunnlag som Stortinget kan bruke for å kontrollere regjeringen
  • bidra til en bedre statsforvaltning
  • gi innbyggerne innsyn i hvordan fellesskapets midler forvaltes

Jeg tok over som leder av Riksrevisjonen i januar 2022 og kom inn i en veldrevet organisasjon med svært kompetente, stolte og lojale medarbeidere. Jeg vil takke min forgjenger, Per-Kristian Foss, for hans tydelige stemme i samfunnsdebatten og viktige arbeid for Riksrevisjonens uavhengighet gjennom de siste åtte årene.

Som organisasjon har Riksrevisjonen lagt bak seg nok et krevende år. Våre medarbeidere har stått på for å levere gode revisjoner og undersøkelser, hovedsakelig fra hjemmekontor. I tillegg er det gjennomført et betydelig utviklingsarbeid. Ett eksempel er at vårt viktigste dokument, den årlige regnskapsrevisjonen, ble presentert i ny drakt i 2021.

I våre undersøkelser går vi igjennom hvordan statsforvaltningen følger opp det Stortinget har bestemt.

Resultatene av undersøkelsene er offentlige. Det er viktig for tilliten mellom innbyggerne og myndighetene.

Vi går også igjennom problemstillinger mange av oss møter i hverdagen. I 2021 leverte vi blant annet undersøkelser om psykiske helsetjenester og bistand til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Riksrevisjonens undersøkelser har stor betydning og får mye  oppmerksomhet. Vi må derfor passe på at vi retter søkelyset mot temaer som er særlig viktige. Riksrevisjonens kollegium mener at vi skal gjøre tydeligere prioriteringer av hva vi skal sette på dagsorden.. I tiden framover vil vi legge særlig vekt på

  • klimautfordringene
  • samfunnets sikkerhet
  • forbedring av offentlig virksomhet
  • ivaretakelse av sårbaregrupper.

Åpenhet i forvaltningen, og uavhengige og objektive kontrollorganer, er viktige for at demokratiet skal fungere. Vi jobber uavhengig og objektivt. Det er en forutsetning for å kunne levere faktagrunnlaget Stortinget trenger for å kunne utøve sin kontroll med forvaltningen.


I tillegg til å være Stortingets kontrollorgan skal vi bidra til en enda bedre forvaltning. Vi har kunnskap og kompetanse som vi bruker til å veilede virksomhetene vi reviderer. Et eksempel er den løpende veiledningen vi gir i revisjon av regnskapene. Som hovedregel retter forvaltningen feil fortløpende. Kun ett av de 233 regnskapene vi reviderte i 2021, hadde vesentlige feil. Dette viser at staten fungerer godt, også i krisetider.

Riksrevisjonen er godt rustet til å møte framtidens utfordringer. Våre medarbeidere strekker seg langt for at vi alltid skal levere aktuell og relevant revisjon. Slik bidrar vår revisjon til å gjøre samfunnet enda bedre.

God lesing!

Stortinget har ferdigbehandlet rapporten

Vi oversendte årsrapporten vår til Stortinget 13. mai 2022. De behandlet den 15. juni.

Les mer på stortinget.no

Eldre årsrapporter?

Leter du etter årsrapporter fra 2020 eller tidligere? Send oss en e-post på postmottak@riksrevisjonen.no